چمبرهای شوک دمایی، یکی از انواع چمبرها هستند. این چمبرها با حرکت فیزیکی محصول از یک منطقه گرم به یک منطقه سرد یا تغییر سریع دمای هوا با استفاده از روش های خاص، واکنش محصول به تغییر را مورد سنجش قرار می دهند .به این صورت که ابتدا کالای مورد آزمایش، در یک محفظه با […]

چمبر تست، یک محفظه ی آزمایش است که برای کاربر امکان تست مقاومت و کارایی کالا، در شرایط مختلف محیطی، از جمله تغییرات دمایی، رطوبت، ارتعاش، بارندگی و … را فراهم می سازد.

#چمبرها انواع مختلفی دارند. برای نمونه می توان به چمبرهای تست دمایی، چمبرهای تست دما و رطوبت، چمبرهای ارتعاش، چمبرهای باد و باران، چمبرهای تابش نور خورشید و … .

فراتجهیز آرمان پژوه، سالهای طولانی در زمینه تولید انواع چمبر رومیزی، ایستاده و نفر رو، فعالیت دارد. همچنین تکنسین های فنی این مجموعه، خدمات پس از فروش جهت تعمیر و رفع عیب انواع چمبرهای موجود در کشور را انجام می دهند.