چمبرها دستگاه هایی هستند که به وسیله ی آن ها می توان دما و رطوبت یک محفظه را مطابق با محیط واقعی شبیه سازی نمود و تاثیر آن را روی محصولات پزشکی و آزمایشگاهی و یا قطعات صنعتی و … مشاهده کرد.